top of page
IMG_1933.jpg

Privacystatement

With Care hospitality is verwerkingsverantwoordelijke 

With Care hospitality is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat With Care hospitality beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Dit geldt voor de gegevens van prospects, opdrachtgevers of sollicitanten.

With Care hospitality, gevestigd aan de Driebergseweg 2, 3708 JB Zeist, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

With Care hospitality verwerkt de volgende persoonsgegevens van prospects, opdrachtgevers of sollicitanten.

 • NAW-gegevens

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Bankrekeningnummer

 • Functietitel

 • Bedrijfsgegevens, zoals bedrijfsnaam en afdeling

 • Contacthistorie, zoals gespreksaantekeningen

 • CV’s en andere profieldata (gerelateerd aan sollicitaties).

 

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

With Care hospitality verzamelt persoonsgegevens omdat we u zo goed mogelijk van dienst willen zijn. Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt:
 

 • Voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, ten behoeve van diensten die door With Care hospitality worden aangeboden;

 • Voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties met With Care hospitality;

 • Om contact te kunnen hebben en onderhouden met opdrachtgevers, sollicitanten en potentiële relaties

 • Marketingdoeleinden
   

We gebruiken persoonsgegevens die u zelf aanlevert of die wij van u verzamelen. U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Zonder deze gegevens is het echter in veel gevallen lastig om u een offerte of de door u gevraagde informatie/documenten toe te sturen, werkzaamheden te verrichten of te factureren. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

With Care hospitality neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@with-care.nl.

 

Hoelang bewaren wij de gegevens?

With Care hospitality bewaart gegevens niet langer dan nodig. Waar wettelijke regels van toepassing zijn ten aanzien van bewaartermijnen, nemen wij die in acht.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

With Care hospitality verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Hierin borgen we dat de partij die in opdracht van ons werkt, uw gegevens veilig en vertrouwelijk behandelt. With Care hospitality blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies

Informatie over cookies vindt u op onze cookies pagina

Uw privacyrechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door With Care hospitality. Wilt u de (digitale) persoonsgegevens die With Care hospitality van u verwerkt ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@with-care.nl. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Heeft u een klacht hierover? Dan kunt u deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Vragen

Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met With Care hospitality, via info@with-care.nl

 

Stadsring 109

3811 HP Amersfoort

+31 (0) 88 01 51 609

bottom of page